Miluj svojho blížneho, ako seba samého...

Manželstvo

Vstupné informácie pred uzavretím sviatosti manželstva.
 
O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čo najskôr, najmenej však 2 mesiace vopred. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.


AKO POSTUPOVAŤ ?

Nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte jeho termín, alebo čas, resp. ho stornujete, okamžite túto zmenu oznámte na FÚ.
V najbližšom čase po zapísaní termínu je potrebné na FÚ spísať cirkevnú zápisnicu.

K tomu budete potrebovať tieto doklady:
Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom FÚ, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré.
Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Trnave - meste, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka.
Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).
V prípade, že obidvaja snúbenci sú len pokrstení, ale ostatné sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť birmovania) neprijali, problémy narastú. V takom prípade treba vedieť o termíne sobáša (aspoň o približnom, nezáväznom termíne) aspoň pol roka vopred. Treba prípravu aspoň na pripustenie k svätému prijímaniu. Birmovka nie je podmienkou k sobášu. Ak jedna stránka prijala aj ostatné sviatosti a druhá stránka je iba pokrstená, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať na Arcibiskupský úrad tu v Trnave. Preto priveďte so sebou aj dvoch svedkov (nemusia to byť tí istí ako budú na sobáši) starších ako 18 rokov, ktorí podpíšu Vašu žiadosť.
Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký ako sa opisuje v predchádzajúcom odstavci. Pre katolícku stránku sa v prípade, že si berie kresťana iného vyznania, VYŽADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V KATOLÍCKOM KOSTOLE.
Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz s dvomi svedkami staršími ako 18 rokov.
Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
Po predložení týchto dokladov v kancelárii FÚ, sa môže spísať sobášna zápisnica.
Pred spísaním cirkevnej zápisnice treba priniesť aj zápisnicu vystavenú na miestnej Matrike, na Trhovej ul., kde si zoberte OP a rodné listy.
v prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)

Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.

Snúbenci potom majú absolvovať 3 stretnutia, na ktorých sa preberie a vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a niektoré dôležité upozornenia pre život v kresťanskom manželstve (resp. pre život v manželstve s pokrstenou katolíckou stránkou). Táto predmanželská náuka býva na farskom úrade vždy v pondelok – o sviatosti manželstva, /s kňazom/, v utorok - o prirodzenom plánovaní rodičovstva / s lekárom, alebo certifikovaným lektorom/, v stredu – manželské spolužitie / s manželským párom/

Breadcrumbs

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates